Zulkarnain bekämpar malaria i Kenya

Grattis Zulkarnain Idris till att få ett av Världsinfektionsfondens resestipendier!

Klicka för att ladda ner intervjun med Zulkarnain (English version available) 6,2 MB

Hej Zulkarnain, berätta om dig själv och hur du har hamnat där du är idag.

Mitt namn är Zulkarnain Md Idris och jag är universitetslektor vid Institutionen för Parasitologi och Medicinsk Entomologi, Medicinska Fakulteten, National University of Malaysia (UKM).

Jag började min doktorandutbildning vid Karolinska Institutet (KI) 2012 med professor Akira Kaneko (KI) och två bihandledare, professor Mats Wahlgren (KI) och professor Chris Drakeley (London School of Hygiene & Tropical Medicine; LSHTM). Jag disputerade sommaren 2017. Jag studerade specifikt betydelsen av ålder för att utveckla immunitet mot malaria i endemiska populationer och hur förvärvad immunitet kvarstår efter att malaria har eliminerats i Victoriasjön, västra Kenya.

Vilka forskningsområden ägnar du dig åt i nuläget?

Mina nuvarande forskning fokuserar på epidemiologi, smittspridning och eliminering av malaria bland ursprungsfolk i Malaysia, särskilt i relation till zoonotisk malaria som orsakas av Plasmodium knowlesi. Jag studerar också epidemiologin vid spridning av infektioner med den livsmedelsburna sugmasken Opistorchis viverrini i nordöstra Thailand.

Nyligen har jag ett forskningskonsortium med andra malariaforskare i Sydostasien, med Dr Paul Divis (Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia Borneo), Dr Inke Lubis (University of North Sumatera, Indonesia) och Dr Sriwipa Chuangchaiya (Kasetsart University, Thailand). Vårt mål är att påskynda processen mot nationell eliminering av malaria i medlemmar av ASEAN genom att etablera ett robust övervakningssystem för malaria. Vi hoppas att detta projekt ska erbjuda en modell för malariaeliminering i andra länder, och ge en inblick i hur spridning av malaria sker i andra utvecklingsländer.

På vilket sätt har stipendiet från Vif bidragit till din forskning?

Stipendiet gav mig möjlighet att göra flera fältprovtagningar av malaria i Kenya för att utvärdera mitt forskningsämne i verkliga livet, vilket hjälpte min forskning att bli mer translationell. Min forskning har visat att malariaspridningen på öar i Victoriasjön skilde sig både geografiskt och i relation till ålder med hänsyn till andelen submikroskopisk malaria och asymtomatiskt bärarkap (1). Jag har också visat på möjligheten att använda studien av ålderspecifika antikroppssvar som ett ytterligare redskap i kombination med mätning av förekomst av malariaparasiten för övervakning, kontroll och eliminering av malaria (2).

Jag är otroligt hedrad och så tacksam att Vif har stött mitt projekt under min doktorandutbildning. Att få stipendiet var en bekräftelse på att min forskning har ett värde för andra inom forskningsområdet och som jag hoppas bli användbart för framtida forskare.

Tack för att du valde att dela din berättelse med oss och stort lycka till!

English

Dear Zulkarnain, tell us about who you are and how you have gotten where you are today.

My name is Zulkarnain Md Idris and I am a senior lecturer at the Department of Parasitology and Medical Entomology, Faculty of Medicine, National University of Malaysia (UKM).

I did my PhD at Karolinska Institutet (KI) in 2012 under the main supervision of Prof. Akira Kaneko (KI) and two co-supervisors, namely Prof. Mats Wahlgren (KI) and Prof. Chris Drakeley (London School of Hygiene & Tropical Medicine; LSHTM). I successfully defended my thesis in the summer of 2017. My PhD research was specifically looking on how age-dependent immunity to malaria is acquired in endemic populations and how the acquired immunity persists after malaria elimination in Lake Victoria, western Kenya.

What are your current research interests?

My current research interests focus on epidemiology, transmission and elimination of malaria among indigenous communities in Malaysia particularly related to zoonotic malaria caused by Plasmodium knowlesi. I am also studying epidemiological characteristics of food-borne trematodiasis caused by Opisthorchis viverrini infections in the northeastern part of Thailand.

Recently, I have established a research consortium with other malaria researchers in Southeast Asia including Dr Paul Divis (Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia Borneo), Dr Inke Lubis (University of North Sumatera, Indonesia) and Dr Sriwipa Chuangchaiya (Kasetsart University, Thailand). We aim to accelerate the progress toward national malaria elimination in ASEAN member states by establishing a robust malaria surveillance system. We hope that this project may provide a model for malaria elimination programs elsewhere, and insight into the process underlying the malaria epidemiological transition in other developing countries.

In which way has the grant from Vif supported your research?

The funding allowed me to perform several malariometric field samplings in Kenya in order to address my research topic in such a real world setting, as it helped my research project become even more translational. My research has shown that malaria distributions on islands in Lake Victoria of Kenya were geographically different and age dependent in both proportion of sub-microscopic infections and asymptomatic parasite carriage (1). I have also demonstrated the potential application of age-specific sero-prevalence analysis as an adjunct tool used in combination with parasite prevalence for malaria surveillance, control and elimination of malaria (2).

I am incredibly honored and so thankful to Vif for supporting my project during my PhD study. Receiving the grant was a confirmation that my research is of value to others in the field which I hope will be useful to future researchers.

Thank you for sharing your story with us and we wish you all the luck!

  1. Idris ZM, Chan CW, Kongere J, Gitaka J, Logedi J, Omar A, Obonyo C, Machini BK, Isozumi R, Teramoto I, Kimura M, Kaneko A. High and heterogeneous prevalence of asymptomatic and sub-microscopic malaria infections on islands in Lake Victoria, Kenya. Scientific Reports. 2016 6:36958. doi: 10.1038/srep36958.
  2. 2. Idris ZM, Chan CW, Kongere J, Hall T, Logedi J, Gitaka J, Drakeley C, Kaneko A. Naturally acquired antibody response to Plasmodium falciparum describes heterogeneity in transmission on islands in Lake Victoria. Scientific Reports. 2017 7(1):9123. doi: 10.1038/s41598-017-09585-4.