Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018

1. Inledning

Att skydda fysiska personers personuppgifter är viktigt för oss. Vi vill vara transparenta och tydliga i hur vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy (”Policy”) informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter rörande bidragsgivare, potentiella samarbetspartners och andra kontakter som t.ex. leverantörer.

 

2. Personuppgiftsansvarig

INSAMLINGSSTIFTELSEN VÄRLDSINFEKTIONSFONDEN (Vif) (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vi erhåller i samband med insamling och uppfyllande av uppdrag samt i förhållande till kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

 

3. Ändamål med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för att säkerställa att insamlade medel kommer till rätt användning samt i övrigt säkerställa att vi kan genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll samt för redovisningsändamål. I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som tillhör kontaktpersoner hos våra juridiska samarbetspartners och leverantörer behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att fullgöra det avtal som kontaktpersonens arbetsgivare ingått med oss och kontaktpersonen kan inte förvänta sig annat än att sådan behandling av dennes uppgifter kommer att ske.

I dessa fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för vårt intresse att uppfylla ovan nämnda ändamål och att det intresset väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Vid e-postkorrespondens med oss kommer vi i de fall denna innehåller personuppgifter att behandla uppgifterna med stöd av vi har eller ska ingå ett avtal med den vi har e-postkontakt med, alternativt med stöd av att vårt intresse att uppfylla ändamålen med behandlingen väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Vi registrerar endast uppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet och där vi klart kan motivera behovet av uppgiften. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

 

4. Kategorier av personuppgifter

Som insamlingsstiftelse erhåller vi, och samlar in, olika kategorier av personuppgifter i samband med vår insamlings- och informationsverksamhet. I regel behandlar vi personuppgifter som vi får från dig eller din arbetsgivare/uppdragsgivare.

I regel behandlar vi följande typer av personuppgifter:

  • namn, personnummer, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer etc.), arbetsgivare, titel m.m.,
  • information som du tillhandahåller oss vid möten och utbildningar samt vid kommunikation,
  • kontonummer (om du skänker via autogiro), transaktionshistorik såsom typ av gåva, tidpunkt för gåva och gåvobelopp. I samband med stora gåvor samt gåvor från stora givare, företagsgåvor, gåvor från stiftelser, gratulationsgåvor och minnesgåvor, testamenten samt egna insamlingar till förmån för Vif kan vi även komma att göra noteringar om givarens önskemål och intressen.

4. Kategorier av mottagare samt överföring av personuppgifter

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utom i de fall då i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, eller ii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

 

5. Varaktighet av behandling

Personuppgifterna sparas under en tid om 36 månader, eller den längre tid som påkallas av insamlingens eller uppdragets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

 

6. Tredjelandsöverföring

Vi för inte ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter utanför EU/EES.

 

7. Registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter om dig som är felaktiga eller missvisande eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring (om så förekommer) samt att invända mot sådan behandling (och vi kommer då att upphöra med detta omedelbart) eller mot annan behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och i tillämpliga fall har du, om tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar (s.k. dataportabilitet).

 

8. Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

 

9. Du har alltid rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med – eller har synpunkter på – hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige för närvarande är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

10. Uppdatering av policyn

Denna Policy har blivit upprättad i september 2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Du kommer bli informerad om så sker och det är av betydelse för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.vif.se).

 

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@vif.se.

Personuppgiftsansvarig är Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden, organisationsnummer 802424-8224, c/o Ånstrand Fagerlidsvägen 7, 146 30 Tullinge, +46 (0)702-083070, www.vif.se.