Stadgar

Ändamål

§ 1 Stiftelsens ändamål ska vara att stödja forskning och utveckling av bättre medel och metoder för bekämpning av de infektionssjukdomar som drabbar jordens fattiga befolkningar.

Dessutom ska stiftelsen i upplysa om dessa sjukdomars betydelse och stiftelsens mål.

Stiftelsens säte

§ 2 Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Styrelse

§ 3 Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av minst sju och högst elva ledamöter. Styrelsen äger rätt att själv entlediga och utse nya ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande.

För att handha den löpande förvaltningen får styrelsen utse en generalsekreterare.

Vetenskaplig nämnd

§ 4 Stiftelsens bidrag till vetenskaplig forskning och utveckling ska fördelas av styrelsen efter förslag från en av styrelsen utsedd vetenskaplig nämnd. Den vetenskapliga nämnden ska bestå av lägst 9 och högst 18 ledamöter, av vilken en ska vara ordförande. Vid behov äger styrelsen utse suppleanter. Ordföranden och ledamöterna utses av styrelsen. Ny ordförande och nya ledamöter utses av styrelsen efter förslag av den vetenskapliga nämnden. Den vetenskapliga nämnden utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Mandattiden ska vara tre år. Ledamot får inte tjänstgöra i nämnden mer än två mandatperioder i följd. Nämnden är beslutför när minst 9 ledamöter är närvarande.

Sammanträden och beslut

§ 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. Minst ett sammanträde ska hållas varje år.

Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Firmateckning

§ 6 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen särskilt därtill utser.

Medelsplacering

§ 7

Styrelsen ska vid sin förvaltning av stiftelsens egendom tillse att denna är placerad på ett godtagbart sätt. Styrelsen ska jämväl beakta såväl behovet av riskspridning som av värdetillväxt.

Räkenskaper

§ 8 För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper enligt gällande lagstiftning.

Revision

§ 9 För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen en kvalificerad revisor (auktoriserad eller godkänd).

Stadgeändring

§ 10 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av stiftelsens styrelse. För ändring av stiftelsens ändamål eller denna paragraf krävs permutation.

Upplösning av stiftelsen

§ 11 Styrelsen kan besluta att stiftelsen ska upphöra med insamling av medel. Stiftelsens kapital ska då i sin helhet delas ut enligt ändamålsparagrafen. Tills det att det insamlade kapitalet har delats ut ska stiftelsen följa Stiftelsen för Insamlingskontrolls (SFI) bestämmelser om redovisningsskyldighet.

2012-11-22Stadgar VIF Länsstyrelsen