Vif-rapporten 2021: Filling the Gaps to eliminate High Burden Infectious Diseases Among the World’s Poor

Världsinfektionsfonden lanserar ny rapport i samarbete med Sida

Var och en har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens vård, hälsa och välbefinnande – detta enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessvärre bidrar politiska, sociala och ekonomiska missförhållanden till ojämlika samhällen där möjligheter till god hälsa är få.

I vår första rapport som lanserades 2020 – The Burden of Disease Among the World’s Poor – beskrev vi hur smittbara sjukdomar såsom aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar är ledande orsaker till död och sjukdomsbörda i låginkomstländer. För att bekämpa dessa sjukdomar behövs diagnostik, behandling och vaccin – men dagens verktyg är ofullkomliga. Den rådande covid-19 pandemin har tydligt fastställt att smittbara sjukdomar inte respekterar internationella gränser – medan låg- och medelinkomstländer är särskilt sårbara för sjukdomsspridning p.g.a. otillräckliga hälsosystem och avsaknad av lämplig infrastruktur för vatten och sanitet, är det viktigt att inse att global hälsa endast är så stark som sin svagaste länk. 

I denna rapport synliggör vi de ofullkomligheter som gör att vi saknar vitala verktyg för att bekämpa dessa sjukdomar. Vi presenterar även övergripande angreppssätt för att lyckas lösa dessa brister. Vårt mål är att denna resurs ska ge svenska beslutsfattare och andra relevanta partners en evidensbaserad grund för att öka stödet till utveckling av de verktyg som krävs för att angripa sjukdomarna – sjukdomar som leder till död och handikapp för miljoner människor i fattiga och marginaliserade delar av världen.


Vif launches a new report in collaboration with Sida

The right to health is a fundamental part of our human rights that gives everyone an equal opportunity to enjoy the highest attainable level of health. However, political, social and economic injustices create unequal societies where adverse health outcomes are rife. 

In our preceding report – “The Burden of Disease Among the World’s Poor” – we highlighted that communicable diseases such as AIDS, tuberculosis, malaria, and neglected tropical diseases (NTDs), dominate among the leading causes of death and disease burden in low-income countries. For these diseases, considerable gaps exist in terms of tools to fight them, such as: diagnostics, therapeutics and vaccines. As seen in the ongoing COVID-19 pandemic, communicable diseases do not respect international borders. While low and middle-income countries are especially vulnerable to the spread of communicable diseases due to low coverage of health services, weaker health systems, and inadequate water and sanitation infrastructure, global public health security is as strong as its weakest link. 

In this report, we highlight gaps in the global response to these epidemic diseases and discuss some cross-cutting approaches to address these gaps. Our goal is that this resource will provide Swedish decision-makers and other relevant stakeholders with a data-informed basis for increased support toward the reduction of the gaps that exist in the fight against communicable diseases that disproportionately affect the poor and marginalized.

Download the report as PDF (4,3 MB)