Forskningsbehov för några av fattigdomens infektionssjukdomar

Nedan följer några exempel på forskning som skulle kunna rädda miljontals liv, men som i dagsläget inte uppfattas som tillräckligt lönsam:

Malaria

 • Snabba, känsliga och billiga diagnostikmetoder som kan användas av icke-medicinsk personal på landsbygden
 • Nya, billiga och effektiva läkemedel
 • Ett billigt och effektivt vaccin
 • Kunskap om effekten av storskalig distribution av impregnerade myggnät, profylaktisk behandling av spädbarn, bybaserad behandling etc.
 • Kunskap om policy och hälsosystem (utbildning av vårdpersonal, sjukvårdsfinansiering etc.) som kan främja tillgång till diagnos och behandling

 

Tuberkulos

 • Strategier som ökar kunskapen om sjukdomens spridning (hos lokalbefolkning, beslutsfattare och forskare)
 • Effektiva och snabbverkande mediciner
 • Ett nytt och effektivt vaccin
 • Ett snabbt, enkelt och känsligt test för diagnos av TBC som även fungerar på HIV-positiva patienter
 • Kunskap om policy och hälsosystemsstrategier (politiskt åtagande, utbildning av sjukvårdspersonal etc.) som främjar hög täckning av DOTS-behandlingen (Directly Observed Treatment Short course)

 

HIV/AIDS

 • Metoder som förhindrar HIV-infektion, såsom profylax, vaccin, manlig omskärelse
 • Ett enkelt, känsligt och billigt test
 • Kunskap om sexuellt beteende och metoder för beteende förändring
 • Kunskap om policies och hälsosystem (utformning av behandlingsprogram etc.) som främjar effektiv hantering och distribution av tester och bromsmediciner
 • Kunskap om den basala biologin bakom HIV och dess smittspridning
 • Nya och effektiva läkemedel för behandling av HIV-relaterade sjukdomar

 

Lunginflammation

 • Billiga och effektiva vacciner mot bakterierna Hemofilus influenzae och Streptococcus pneumoniae
 • Nya, effektiva och billiga antibiotika
 • Ett enkelt, billigt och känsligt test
 • Kunskap om kliniska symptom som särskiljer lunginflammation från andra infektioner, t.ex. malaria
 • Kunskap om policies och hälsosystemsstrategier som ökar tillgången till och förbättrar användningen av antibiotika
 • Kunskap om lokala sjukdomsuppfattningar som hindrar vårdsökande beteende
 • Kunskap om mekanismer som driver antibiotikaresistens

 

Diarrésjukdomar

 • Kunskap om policies och hälsosystemsstrategier som främjar god hygien, rent vatten, behandling med vätskeersättning samt att mödrar uteslutande ammar sina barn i 6 månader
 • Kunskap om effekten av storskalig zinkbehandling av barn med diarré
 • Ett effektivt, säkert och billigt vaccin mot rotavirus
Print Friendly, PDF & Email