Stipendium till Senait Ashenafi för forskning på immunmodulerande terapi för att förhindra tuberkulos

Svea Vaccin samarbetar med Världsinfektionsfonden för att stödja forskning för att utveckla ett nytt och bättre vaccin mot tuberkulos. År 2020 utdelades ett resestipendium till Dr. Senait Ashenafi på College of Health Sciences på Addis Ababa University för forskning på immunmodulerande terapi med syftet att förhindra tuberkulos infektion och sjukdom. Läs mer om Dr. Ashenafis forskning i intervjun nedan:

Klicka för att ladda ner intervjun med Senait (English version available) 2,5 MB

Hej Senait, berätta om din bakgrund och hur det har lett dig till din forskning idag.

Jag heter Senait Ashenafi och jag är docent i patologi på College of Health Sciences (CHS) på Addis Ababa University (AAU). Här har jag varit sedan januari 2019 och min forskning är fokuserad kring tuberkulos och cancer.

Närmast kommer jag från docent Susanna Brighentis forskningsgrupp på Karolinska Institutet (KI) där vi utvecklade en forskningsplattform för att studera tuberkulosspecifika immunsvar i mänskliga vävnader. Där doktorerade jag och gjorde min postdok innan jag blev forskarassistent, och jag är fortfarande anknuten som forskare vid KI och deltar i projekt mellan KI, AAU och Armauer Hansen Research Institute (AHRI), där jag tidigare forskade på leishmaniasis.

Vad består din forskning idag mer specifikt av?

Jag intresserar mig bland annat för immunmodulerande terapi, som innebär att påverka immunsvaret med nya vacciner eller immunmodulerande substanser med syftet att förhindra tuberkulos infektion och sjukdom. Jag studerar också biologiska markörer som korrelerar med skydd mot tuberkulos.

Vår forskningsgrupp har nyligen etablerat ett nytt forskningssamarbete med postdok Gabriele Pollara och professor Mahdad Noursadeghis grupp på University College London (UCL) i England. Vi har ett gemensamt intresse för värd-patogeninteraktioner (d.v.s. interaktioner mellan en värd och en patogen som ofta resulterar i en sjukdom), och balansen mellan skyddande och sjukdomsframkallande immunsvar vid tuberkulos och även vid kombinationen tuberkulos/HIV.

Hur går det till, rent praktiskt?

Tillsammans planerar vi att utforska hur T-celler svarar i patienter med olika kliniska former av tuberkulos genom att använda våra unika patientkohorter från Etiopien samt tekniker för transkriptomik som har etablerats på UCL. Det är en utmaning att identifiera tillräckligt goda korrelat för olika typer av tuberkulos med blodcellsanalys. I vårt projekt använder vi istället vävnadsbiopsier från patienter som hudtestas för tuberkulos, vilket  vi tror kan vara mer representativt för att studera eller följa skyddande immunsvar. 

Hur kommer Världsinfektionens stipendium hjälpa dig i din forskning?

Tack vare Världsinfektionsfondens stipendium har jag möjlighet att besöka UCL-laboratoriet i minst en månad för att delta i labbarbete och experimentella analyser. Arbetet kommer att stödjas vetenskapligt av respektive gruppledare, docent Susanna Brighenti (KI) och prof. Magdad Noursadeghi (UCL). Pilotstudier initierades under 2018 när Dr Gabriele Pollara först besökte KI i augusti och jag besökte UCL-laboratoriet i december.

Stipendiet är ett viktigt bidrag, då detta forskningsprojekt även sannolikt kommer att innebära nya och relevanta kliniska forskningsfynd som är viktiga för framtagning av läkemedel och vaccin mot tuberkulos.

 

Vi önskar Senait stort lycka till!

 

English

Hello Senait, tell us a bit about your background and how it has lead to your current research.

My name is Senait Ashenafi and I’m an associate professor in pathology at the College of Health Sciences (CHS), Addis Ababa University (AAU). I have been here since January 2019 and my research is focused on tuberculosis (TB) and cancer.

Before that, I was working with Assoc. Prof. Susanna Brighenti’s research group, where we developed a research platform to study TB-specific immune responses in human tissues. There I did my PhD training and postdoc before being appointed assistant professor, and I’m still an affiliated researcher at KI and participate in collaborative projects between KI, AAU and Armauer Hansen Research Institute (AHRI), where I previously did research on leishmaniasis.

What does your research more specifically consist of today?

My research interests include immunomodulation, which means affecting the immune response with new vaccines or immunomodulating substanses with the aim to prevent tuberculosis infection and disease. I’m also studying immunological correlates of protection in human TB.

Recently, our research group has established a new research collaboration with postdoc Gabriele Pollara and Professor Mahdad Noursadeghi’s group at University College London (UCL) in UK. We have overlapping interests in host-pathogen interactions (i.e. the interactions between a host and a pathogen, usually resulting in disease), including the balance between protective and pathogenic immune responses in TB as well as TB/HIV co-infection.

How does it work in practice?

Together, we plan to explore T cell response profiles in patients with different clinical forms of TB, using our unique clinical patient cohorts from Ethiopia and transcriptomics profiling techniques that have been established at UCL. It is difficult to find good correlates of immune protection assessing blood cells. In our project, we use tissue biopsies from TST (tuberculin skin test)-injection sites, which we believe may be more representative to study or follow protective immune responses.

How will the World Infection Fund (Vif) grant help you in your research?

Thanks to the travel grant received from Vif, I’m able to visit the UCL lab for a month or longer to participate in laboratory work and experimental analyses. The work will be scientifically supported by respective group leaders, Assoc. Prof. Susanna Brighenti (KI) and Prof. Mahdad Noursadeghi (UCL). Pilot experiments were initiated in 2018, when Dr. Gabriele Pollara visited KI in August, and I visited the UCL lab in December.

The grant is an important contribution, as this project will likely also generate other novel and clinically relevant research findings with importance for immunopathogenesis and vaccine discovery in human TB.

 

We wish Senait the best of luck!